"La biblioteca com a motor dinamitzador i innovador del centre i les TIC"


Centres agermanats:

IES DAVID BUJAN - Cambre - (la Corunya)

IES ORRIOLS - València

IES TORRE ALMIRALL - Algesires (Cadis)

(Centre coordinador)


Des del alè que ens proporciona, als que estem immersos en l'educació, la Llei Orgànica d'Educació actual que ens envolta, hem creat el "Projecte Navegant entre llibres" amb el propòsit d'obrir una porta més a la innovació pedagògica i la millora educativa. Creiem que és precisament la naturalesa d'aquesta Llei que propulsa i fomenta l'obertura de nous camins, la que ens empeny a creure fermament en la proposta que presentem. L'experiència que ens porta a aquest punt del camí és la que ens fa creure amb fermesa en el Projecte que ens ocupa.

En resum, les nostres actuacions aniran destinades a erigir la Biblioteca com a eix propulsor del centre, com a recurs didàctic i d'integració curricular, formació d'usuaris, pla lector, educació documental, dinamització cultural i instrument de compensació de desigualtats.

Som conscients que hem de ser constants i que és un camí llarg però fructífer, potser, per això, és pel que si d'alguna cosa estem segurs, és que la il.lusió ha de ser la nostra acompanyant perpètua i el pilar del nostre viatge. Per sort, ¡il.lusió tenim de sobra!

1 .- Justificació, propòsit i resum del projecte:

La importància de la lectoescriptura en la formació integral de l'ésser humà és fonamental. Les accions de llegir i escriure no només ens aporten informació, sinó que ens possibilita relacionar-nos amb la resta de la societat, intercanviar opinions, dades, sentiments, necessitats, ... en definitiva, ens ajuda a créixer. En l'actualitat els canals pels quals ens arriba aquesta informació, han crescut en proporció geomètrica amb l'ús de les tecnologies, això implica una necessitat de formar els joves perquè desenvolupin mecanismes de comprensió i filtrat de la mateixa que els permeti arribar a conclusions necessàries des de les quals actuar així com altres que els possibiliti al seu torn, crear i transmetre les seves inquietuds. Tot aquest procés implica un coneixement i un maneig d'aquestes eines instrumentals lectoescriptores, un hàbit lector adquirit i una inquietud per la formació i l'aprenentatge continu. En aquest punt és on la Biblioteca de centre adquireix una altra dimensió i pot constituir-se com el motor impulsor i dinamitzador de l'activitat del centre. I encara que contextualitzades, aquestes circumstàncies són comuns a tot el nostre alumnat independentment de la CCAA a la qual pertanyi, pel que hem dissenyat una estratègia docent comú en els centres que ens hem agrupat amb aquesta finalitat.

La nostra decisió per implicar, agermanats, en aquest Projecte, persegueix un intercanvi d'experiències entre l'alumnat i el professorat dels centres agrupats, el que permetria un enriquiment en tots els àmbits i una possibilitat d'investigar, experimentar i innovar conjuntament a partir del coneixement d'altres realitats, objectius difícils d'assolir en grups de treball ordinaris.

En resum, el nostre Projecte pretén dissenyar una línia metodològica de treball basada en estratègies que persegueixin erigir la Biblioteca com a centre impulsor de la vida literària i cultural del centre, en particular, i de la Comunitat Educativa, en general.

2 .- Objectius generals:

- Crear un marc comú entre els centres agrupats que faciliti el debat, la reflexió conjunta i la recerca per dissenyar una estratègia que permeti millorar l'actuació educativa en l'àmbit de la Biblioteca escolar i incideixi en la proposta educativa de cada centre.

- Erigir la Biblioteca com a centre impulsor de la vida literària i cultural del centre, en particular, i de la Comunitat Educativa, en general.

- Optimitzar l'ús de les tecnologies a la Biblioteca Escolar

Objectius específics:

- Crear un espai virtual comú en els centres agrupats que faciliti la comunicació interna centres i dinamitzi les actuacions educatives (Plataforma Moodle).

- Utilitzar les tecnologies com a recurs per a la millora del rendiment personal i de les actuacions des Biblioteca

- Desenvolupar i / o consolidar l'hàbit lector i potenciar les creacions escrites.

- Despertar i / o consolidar el gust per la creació literària.

- Establir relacions amb organismes, entitats i agents externs al centre

- Implicar a tota la Comunitat Educativa en les actuacions dels centres

- Valorar la pluralitat lingüística i cultural del nostre país i l'enriquiment que suposa.